ലൈഫ് സയൻസസ്

റിസർച്ച് ആന്റ് ഡവലപ്മെൻറ് (ആർ & ഡി) സൗകര്യങ്ങൾ , അറിവ്, കഴിവുകൾ, ചെലവ് ഫലപ്രാപ്തി എന്നിവയിൽ നിരവധി താരതമ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, ബയോടെക്നോളജി മേഖലയ്ക്കും ഇന്ത്യയിലെ ലൈഫ് സയൻസസ് മേഖലയ്ക്കും ആഗോള കീ പ്ലെയറായി ഉയർന്നുവരാൻ വളരെയധികം കഴിവുണ്ട്.

ലൈഫ് സയൻസ് അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലോകോത്തര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള സർക്കാർ ലൈഫ് സയൻസസ് പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ലൈഫ് സയൻസസ് മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു നവീകരണ ഇക്കോസിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കാൻ കെ‌എസ്‌ഐ‌ഡി‌സി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൃഷി, ഭക്ഷണം, പോഷകാഹാരം, മനുഷ്യ ആരോഗ്യം, മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, വ്യാവസായിക ബയോടെക്നോളജി തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിപണികളിലേക്ക് ലൈഫ് സയൻസ് ഗവേഷണത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ സംയോജിത സമീപനം തിരുവനന്തപുരത്തെ പാർക്ക് നൽകും.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: