റബ്ബർ

ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 85 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ്. സംസ്ഥാനം പ്രതിവർഷം 0.6 ദശലക്ഷം ടൺ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എറണാകുളത്ത് റബ്ബർ പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പുനലൂരിലെ

Read more

ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം

ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിൽ കേരളം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ‘ലീഡർ സ്റ്റേറ്റ്’ ആണ്. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതിന് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം

Read more
error: Content is protected !!