ആയുർവേദം

ഗ്ലോബൽ ആയുർ‌വേദ വില്ലേജ് പ്രോജക്റ്റ്

വ്യവസായ, ആരോഗ്യ പരിപാലന സേവന മേഖലകളിലെ അപാരമായ സാധ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള ആയുർവേദ വില്ലേജ് (ജി‌എവി) പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. ഗ്ലോബൽ റെക്കഗ്നിഷന്റെ പാതയിൽ ഈ വൈദ്യശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആഗോള കേന്ദ്രങ്ങളുമായി പദ്ധതിയെ ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു സംയോജിത കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ആയുർവേദത്തിന്റെ വളർച്ചാ പാതയിലെ നിലവിലെ വിടവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മൂല്യവർദ്ധിത സേവനങ്ങളിലൂടെ അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റെല്ലാ ഔഷധ സംവിധാനങ്ങളുമായി സംയോജിത സമീപനത്തിനും പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേരളത്തെ ആയുർവേദത്തിന്റെ ലോക തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോജക്റ്റ് രണ്ട് സൈറ്റുകളായി സജ്ജീകരിക്കും:

വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 33 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള 7.48 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള തോണക്കലിലെ സൈറ്റ് -1, തിരുവനന്തപുരത്തെ അന്തർദ്ദേശീയ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 55 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള 63.25 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള വർക്കലയിലെ സൈറ്റ് -2.

7.48 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള തോണക്കലിലാണ് സൈറ്റ് -1 സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ആഗോള ആയുർവേദ വില്ലേജിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം നടപ്പാക്കുന്നതിനായി സമന ഗ്ലോബൽ ആയുർവേദ വില്ലേജ് (പ്രൈവറ്റ്) ലിമിറ്റഡിന് ഇതിനകം പാട്ടത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

63.25 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള വർക്കലയിലാണ് സൈറ്റ് 2 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിദത്ത പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് തെങ്ങിൻ മരങ്ങളും 1.25 കിലോമീറ്റർ വെള്ളത്തിന്റെ മുൻവശവുമുള്ള വർക്കലയിലെ സ്ഥലം ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഭൂപടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്. 33 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. 51 ഭൂവുടമകൾ രേഖാമൂലം ഭൂമി സർക്കാരിന് വിൽക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. 22/11/2018 ലെ സർക്കാർ വൈഡ് ജി‌ഒ (റിട്ട) നമ്പർ 1295/2018 രൂപ. വർക്കല താലൂക്കിലെ അയൂരൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് 17 കോടി രൂപ.

കോട്ടക്കൽ ആര്യ വൈദ്യ സാല, കേരള ആയുർവേദ ഫാർമസി, ആലുവ, നാഗാർജുന എന്നിവയാണ് ആയുർവേദ മേഖലയിലെ പ്രധാന കളിക്കാർ.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: