റബ്ബർ

ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 85 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ്. സംസ്ഥാനം പ്രതിവർഷം 0.6 ദശലക്ഷം ടൺ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എറണാകുളത്ത് റബ്ബർ പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പുനലൂരിലെ

Read more