കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ നീം ജി കേരള

സര്‍ക്കാരിന്റെയും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെയും ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് വാഹന നിര്‍മ്മാണ രംഗത്തെ പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനം കേരളാ ഓട്ടോമൊബൈല്‍സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (കെഎഎല്‍) വികസനക്കുതിപ്പ്. കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ

Read more

ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ലോകോത്തര ഗവേഷണ, വികസന, പരീക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. ഹൈ എൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഡിഫൻസ് മേഖലകളെ പരിപാലിക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങൾ, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ,

Read more

പരമ്പരാഗത മേഖലകൾ

പരമ്പരാഗത കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രധാന നിർമ്മാതാവും കയറ്റുമതിക്കാരനുമാണ് കേരളം. മരം കൊത്തുപണികൾ, ഡിസൈനർ ആഭരണങ്ങൾ, ലോഹത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ പ്രശസ്തരാണ്. മുള, തേങ്ങാ ഷെൽ,

Read more

കയർ

ലോകത്തെ പ്രധാന കയർ ഉൽ‌പന്ന വിതരണക്കാരനാണ് കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ. പരിസ്ഥിതി സ friendly ഹൃദ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ‌ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ടയാണ് കയർ മേഖലയുടെ വികസനം. ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനായുള്ള

Read more

കൈത്തറി

കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖലകളിലൊന്നാണ് കൈത്തറി. കൈത്തറി മേഖലയ്ക്ക് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ സവിശേഷമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. വ്യവസായ, വാണിജ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള കൈത്തറി, തുണിത്തരങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ്,

Read more

റബ്ബർ

ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 85 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ്. സംസ്ഥാനം പ്രതിവർഷം 0.6 ദശലക്ഷം ടൺ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എറണാകുളത്ത് റബ്ബർ പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പുനലൂരിലെ

Read more

ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം

ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിൽ കേരളം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ‘ലീഡർ സ്റ്റേറ്റ്’ ആണ്. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതിന് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം

Read more

വനിതാ സംരംഭം – കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി

വി മിഷൻ കേരളയുടെ ലക്ഷ്യം നിലവിലുള്ള വനിതാ സംരംഭകരെ അവരുടെ വ്യവസായ ഉദ്യമത്തിനു പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും നൽകുക എന്നതാണ്. കൂടാതെ മിഷൻ കേരള ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേരളത്തിലെ വനിതകളിൽ

Read more

കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി- KSIDC

കേരളത്തില്‍ ഇടത്തര – വന്‍കിട വ്യവസായങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതയില്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്‌ കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌

Read more