ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ലോകോത്തര ഗവേഷണ, വികസന, പരീക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. ഹൈ എൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഡിഫൻസ് മേഖലകളെ പരിപാലിക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങൾ, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ,

Read more