കയർ

ലോകത്തെ പ്രധാന കയർ ഉൽ‌പന്ന വിതരണക്കാരനാണ് കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ. പരിസ്ഥിതി സ friendly ഹൃദ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ‌ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ടയാണ് കയർ മേഖലയുടെ വികസനം. ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനായുള്ള അവരുടെ അപേക്ഷ, ഭവനം, കെട്ടിടം, കൃഷി, ഹോർട്ടികൾച്ചർ, അടിസ്ഥാന സ production കര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ഉപയോഗവും പ്രധാനമാണ്.

തൊഴിലവസരങ്ങളുടെയും വിദേശനാണ്യ വരുമാനത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പരമ്പരാഗത മേഖലയാണ് കയർ മേഖല. നാളികേര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 61 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ 85 ശതമാനം കയർ ഉൽ‌പന്നങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ട്. 3.75 ലക്ഷം പേർ കയർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സഹകരണ, സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ 80 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ്. കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഈ മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം ഇത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

കേരളത്തിലെ കയർ മേഖലയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കയർ ഡവലപ്മെന്റ്, ഗോ. സംസ്ഥാനത്തെ കയർ മേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ കോർപ്പറേഷൻ, ഫോം മാറ്റിംഗ്സ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്, കോയർഫെഡ്, നാഷണൽ കയർ റിസർച്ച് ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (എൻസിആർഎംഐ), കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ മെഷിനറി മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഏജൻസികൾ. കയർ മേഖല. സംസ്ഥാനത്തെ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണ് കൊച്ചിയിലെ കയർ ബോർഡ്.

പി‌എസ്‌യുവിന്റെ കയർ, കയർ ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി 2013-14 മുതൽ 2017-18 വരെ പോസിറ്റീവ് പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2017-18ൽ കയറ്റുമതിയിൽ 8.1 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായി.

പ്രധാന കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

 • കയർ നൂലും കയറുകളും
 • ഡോർ മാറ്റ്സ്
 • ഫൈബർ മാറ്റുകൾ
 • കയർ വാതിൽ പായകൾ
 • കയർ പൊരുത്തങ്ങൾ
 • സിസൽ മാറ്റിംഗ്സ്
 • പുല്ല് പൊരുത്തങ്ങൾ
 • ചണ മാറ്റിംഗ്സ്

കേരള ഏജൻസികൾ

 • കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 • ഫോം മാറ്റിംഗ്സ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് (FOMIL)
 • കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ (COIRFED)
 • കേന്ദ്ര കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ
 • പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: