പെട്രോകെമിക്കൽ

Kinfra Petrochemical Park, Ambalamughal, Kochi

Area – 481 ACRE| Location – Palakkad| Project Cost INR 1000 crores

കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അംബലമുഗലിൽ കിൻ‌ഫ്ര അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു പെട്രോകെമിക്കൽ പാർക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നു. പെട്രോകെമിക്കൽ മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമായുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യവസായ പാർക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. ഫാക്റ്റ് പരിസരത്ത് ഏകദേശം 481 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പെട്രോകെമിക്കൽ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ രാസവസ്തുക്കളുടെ ഡിമാൻഡ്-വിതരണ വിടവ് നികത്തുന്നതിൽ നിർദ്ദിഷ്ട പെട്രോകെമിക്കൽ പാർക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും. പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ മേഖലയിലെ 1000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പാർക്ക് ആകർഷിക്കും.

ബിപിസിഎൽ കൊച്ചി റിഫൈനറി 9.5 എംഎംടിപിഎയിൽ നിന്ന് 15.5 എംഎംടിപിഎയിലേക്ക് വലിയ ശേഷി വിപുലീകരിക്കുന്നു. 

പെട്രോകെമിക്കൽസ് ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഫീഡ് സ്റ്റോക്കായ 500,000 ടി‌പി‌എ പ്രൊപിലീൻ ബി‌പി‌സി‌എൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. മൂല്യവർദ്ധിത പെട്രോകെമിക്കൽ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊപിലീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് പെട്രോകെമിക്കൽ പ്രോജക്ടും കൊച്ചി റിഫൈനറി ആരംഭിച്ചു.

ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ‌ ബി‌പി‌സി‌എൽ‌ കൊച്ചിയിൽ‌ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഫീഡ്‌സ്റ്റോക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു: –

2019-2022: പ്രൊപിലീൻ, ഐസോബുട്ടിലീൻ, എൻ ബ്യൂട്ടീൻ, ടോളൂയിൻ, ബെൻസീൻ, എംടിഒ, അക്രിലിക് ആസിഡ്, ബ്യൂട്ടനോൾ / ഐസോബുട്ടനോൾ, 2 എഥൈൽ ഹെക്സനോൾ, ബ്യൂട്ടൈൽ അക്രിലേറ്റ്, 2 എഥൈൽ-ഹെക്‌സിൽ അക്രിലേറ്റുകൾ, എഥിലീൻ, ഇഒ, എം‌ഇജി, ഫിനോൾ / അസെറ്റോൺ, മറ്റ് കാപ്രോലക്റ്റൂം ബിപിസിഎൽ റിഫൈനറി ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ.

2022 മുതൽ: എസ്എപി, പ്രൊപിലീൻ ഓക്സൈഡ്, പ്രൊപിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, പോളി ഈതർ

പാർക്കിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഇവയാണ്:

കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നേട്ടം

പെറ്റ്ചെം സമുച്ചയത്തിലെ ഫീഡ്സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡൗൺസ്ട്രീം വ്യവസായങ്ങളിലൂടെ മൂല്യവർദ്ധന സാധ്യത

ഡൗൺസ്ട്രീം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മിക്ക അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിലേക്കും യൂട്ടിലിറ്റികളിലേക്കും പ്രവേശനം

റിഫൈനറിയിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പ്ലൈൻ കണക്റ്റിവിറ്റി ചെലവ് മത്സരശേഷി പ്രാപ്തമാക്കുന്നു

മൈക്രോ / സ്മോൾ / മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് മേഖലയിലെ (എംഎസ്എംഇ) ഡൗൺസ്ട്രീം നിക്ഷേപം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവേശനം

ഗെയിൽ പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ സാന്നിധ്യം

അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും പിന്തുണാ സേവനങ്ങൾ / ലോജിസ്റ്റിക്സ് / ഔട്ട്സോഴ്സിംഗിനുമുള്ള സാധ്യത

മേൽപ്പറഞ്ഞ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമേ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തുടർന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധനയ്ക്കായി കൊച്ചി തുറമുഖം മറ്റ് നിരവധി രാസവസ്തുക്കളും പെട്രോകെമിക്കലുകളും എളുപ്പത്തിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

%d bloggers like this: