റബ്ബർ

ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 85 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ്. സംസ്ഥാനം പ്രതിവർഷം 0.6 ദശലക്ഷം ടൺ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എറണാകുളത്ത് റബ്ബർ പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പുനലൂരിലെ (കൊല്ലം) രണ്ടാമത്തെ റബ്ബർ പാർക്ക് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് റബ്ബർ ബോർഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

കേരളത്തിലെ റബ്ബർ ഉൽ‌പാദന വിശദാംശങ്ങൾ

 2013-142014-152015-162016-172017-18
ഏരിയ (ഹെക്ടർ)548225549955550840551050548225
ഉത്പാദനം (ടൺ)648220507700438630540400648220
ഉത്പാദനക്ഷമത (ടൺ)16951474148016291553
ഉപസംഹാരം (ടൺ)131,150131,955127,400132,500 രൂപ134,000
  •   കേരളത്തിൽ നിന്ന് 2017-18 ലെ റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി
ഉൽപ്പന്നംരൂപയിൽ മൂല്യം (കോടി)
പാദരക്ഷ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ703.29
ഓട്ടോ ടയറുകളും ട്യൂബുകളും482.65റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിൽ കേരളമാണ് മുന്നിൽ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽ‌പന്ന നിർമാണ യൂണിറ്റുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് (~ 900). റബ്ബറിന്റെ ഉയർന്ന ആവശ്യം സംസ്ഥാനത്തിന് റബ്ബർ മേഖലയിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം റബ്ബർ വിറകിന്റെ 95% കേരളം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. റബ്ബർ, റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത മേഖല എല്ലായ്പ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന സംഭാവനയാണ്.
2017-18 ലെ ഉൽപാദനക്ഷമത 1553 ടണ്ണും ഉപഭോഗം 134000 ടണ്ണുമാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം കയറ്റുമതി (2017-18) 1184.94 കോടി രൂപയാണ്.
റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളായ ടയർ നിർമ്മാണം, പാദരക്ഷാ നിർമ്മാണം (കേരള മൂല്യങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് വലുപ്പം 700 കോടി രൂപ), മറ്റ് റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത ഉൽ‌പന്ന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് മികച്ച സജ്ജീകരണമുണ്ട്. വിവിധ ടയറുകളും പാദരക്ഷാ ബ്രാൻഡുകളും ആഗോള അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഉയർന്ന കയറ്റുമതി ആവശ്യകതയും സാധ്യതയും ഉണ്ട്.
റബ്ബർ മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായി, 33 റബ്ബർ യൂണിറ്റുകളും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉള്ള എറണാകുളത്തിനടുത്ത് ആദ്യത്തെ റബ്ബർ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഗവേഷണ സംരംഭങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്തിലെ പുനലൂരിലാണ് രണ്ടാമത്തെ റബ്ബർ പാർക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നത്. റബ്ബർ മേഖലയിൽ മൂല്യവർദ്ധനവ് നൽകുന്നതിനായി സിയാൽ മോഡൽ റബ്ബർ പാർക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

%d bloggers like this: