ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം

ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിൽ കേരളം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ‘ലീഡർ സ്റ്റേറ്റ്’ ആണ്. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതിന് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം

Read more
error: Content is protected !!