കെഎസ്‌ഐഡിസിയും ഐസറുമായി ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പുവച്ചു

കെഎസ്ഐഡിസിയുടെ കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള ലൈഫ് സയന്‍സ് പാര്‍ക്കില്‍ ലൈഫ് സയന്‍സ് മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍

Read more

വനിതാ സംരംഭം – കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി

വി മിഷൻ കേരളയുടെ ലക്ഷ്യം നിലവിലുള്ള വനിതാ സംരംഭകരെ അവരുടെ വ്യവസായ ഉദ്യമത്തിനു പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും നൽകുക എന്നതാണ്. കൂടാതെ മിഷൻ കേരള ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേരളത്തിലെ വനിതകളിൽ

Read more

കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി- KSIDC

കേരളത്തില്‍ ഇടത്തര – വന്‍കിട വ്യവസായങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതയില്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്‌ കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌

Read more